RODO

Firma Drog Complex s.c. Katarzyna Piwońska, Piotr Bachmann z siedzibą w Poznaniu , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań (dalej: „Drog Complex” lub „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Drog Complex z siedzibą w Poznaniu (ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

NIP: 7821010144, REGON: 632476555

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Unii Lubelskiej 3,

61-249 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: drog@hot.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które są wykorzystywane przez Klientów w ich bieżącej działalności, w celu utrzymania sprawnego parku maszyn oraz realizowania usług oferowanych przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Drog Complex ujawnionym w CEIDG . Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć oferty handlowe oraz marketingowe i dostarczać swoim klientom oferowane przez Spółkę produkty.

4.Państwa dane są udostepniane firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP,w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych, firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanychsystemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

6. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Drog Complex prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

8.1. działalności transportowej

8.2. działalności produkcyjnej,

8.3. działalności sprzedażowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Drog Complex przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

10.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

10.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

10.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

10.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

10.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

10.6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

11.1. kontakt e-mailowy pod adresem: drog@hot.pl

11.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.

12. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

 

Pozdrawiamy, Drog Complex .


FREZARKA DO SZCZELIN


ZALEWARKA DO SZCZELIN


Części do układarek, frezarek, kosiarek, ładowarek, koparek, recyclerów, pociągów naprawczych, ścinarek, wytwórni mas, zalewarek SchafferElementy podwozi gąsienicowychzobacz więcej Zdjęcie

Koparki, ładowarki (Liebherr, CAT, Komatsu..) - części zamienne, łańcuchy, rolki, koła napedowe ...